ul. Stawowa 12
Wrocław

Jak działa laser YAG do irydotomii i kapsulotomii.

Laser YAG do kapsulotomii i irydotomii

Laser już na stałe wpisał się w wyposażenie specjalistycznych gabinetów okulistycznych. Działanie każdego lasera opiera się na wymuszonej i ukierunkowanej emisji promieniowania. Powstała w laserze wiązka fotonów niesie ze sobą dużą energię, która odpowiednio regulowana służy do precyzyjnej modyfikacji, czyli przecięcia tkanek oka pacjenta. Wiązka światła powstająca w laserze jest jednobarwna, ukierunkowana i o spójnej długości fali.

Każdy laser składa się z:

  • ośrodka czynnego,
  • rezonatora optycznego,
  • układu pompującego.

Za dostarczenie energii do ośrodka czynnego odpowiedzialny jest układ pompujący. Energia ta służy do wzbudzenia jak największej liczby atomów ośrodka, w wyniku oddziaływania pola elektrycznego. Następuje reakcja lawinowa. Atom wzbudzony w wyniku zderzenia z fotonem emituje foton w tej samej fazie. Oznacza to, że foton wzbudzający i emitowany podążają w tym samym kierunku i mają tę samą częstotliwość. W kontakcie ze zwierciadłami rezonatora optycznego fotony w części odbijają się i wzbudzają kolejne atomy. Reakcja trwa do momentu, gdy wszystkie atomy ośrodka znajdą się w wyższym stanie energetycznym.

Skąd jednak bierze się światło lasera? Otóż jedno ze zwierciadeł ośrodka czynnego jest półprzepuszczalne. W związku z tym niektóre odpowiednio ukierunkowane fotony opuszczają ośrodek i w postaci wzmocnionej wiązki i widzimy to, co można określić mianem wiązki lasera.

Monokryształ sercem lasera YAG

O właściwościach światła lasera decyduje ośrodek czynny, który wpływa na długość światła lasera i jego moc. W zależności od charakteru ośrodka czynnego lasery dzielimy na lasery:

  • gazowe,
  • na ciele stałym
  • na cieczy

Nie wnikając w szczegóły poszczególnych konstrukcji, warto zwrócić uwagę na to, że laser YAG, którym dysponujemy w naszym ośrodku we Wrocławiu, jest laserem opartym na ośrodku w postaci ciała stałego. Ośrodek ten to sztucznie wyhodowany monokryształ YAG. Emituje on promieniowanie o długości fali 1064nm i znacznej energii. Najczęściej przy jego pomocy wykonuje się zabieg irydotomii i kapsulotomii.