ul. Stawowa 12
Wrocław

Dane osobowe (RODO)

Administracja Danych Osobowych – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Na podstawie Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1)  informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest SPECJALISTYCZNY OŚRODEK OKULISTYCZNY I
Sp. z o.o. sp.k z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000747425, NIP 8970020384, REGON 930169532.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu:  pod adresem e-mail: oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Stawowa 12/3, 50-018 Wrocław

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych Pana Krzysztofa Mielczareka, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu:  607 449 446 pod adresem e-mail: oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Stawowa 12/3, 50-018 Wrocław.

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora Danych w celu:

 • profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia oraz zapewnienia opieki zdrowotnej,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • realizacji umowy na świadczenie usług,
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. w celu kontaktu w sprawie potwierdzenia, zmiany, odwołania terminu,
 • działań marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania stanowią Art. 6 ust. 1 pkt a-d oraz Art. 9 ust. 2 pkt h Rozporządzenia RODO:

 1. Art. 6. ust. 1 pkt a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Art. 6. ust. 1 pkt b:  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Art. 6. ust. 1 pkt c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Art. 6. ust. 1 pkt d: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 5. Art. 9 ust. 2 pkt h: przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym Administrator Danych Osobowych przekazuje Państwa dane w celu należytej realizacji zobowiązania przyjętego na siebie w czasie pobierania danych (wykonanie świadczeń objętych zawartą umową) oraz w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z odbiorcą danych.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1318):

 1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 2. Dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 3. Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.
 4. Skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a)     5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b)    2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

 1. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Zgodnie z Art. 29. Ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta”.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ INFORMACJE NA TEMAT PRZEKAZYWANIA DANYCH POZA EOG ORAZ PROFILOWANIA DANYCH

 1. Posiadacie Państwo prawo do:

a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

b)    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d)    do przenoszenia danych,

e)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

f)     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Państwa danych skutkować będzie brakiem możliwości realizacji usług leczniczych.
 2. Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny i określony w przepisach prawa.